Stacja czy punkt ładowania? Co ma podlegać opłacie do UDT? Analiza prawna.

stacje-czy-punkty-ładowania

Wielu czytelników i naszych klientów pyta i zastanawia się  czy ich stacja podlega badaniu przez UDT, czy muszą uiszczać jakiekolwiek opłaty do UDT w związku ze stacją ładowania? Poniżej ułatwiamy odpowiedz na wskazane pytania, choć nie jest to sprawa prosta i jednoznaczna.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która jest decydująca w tej sprawie, stanowi,  że stacje ładowania (…) w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji podlegają badaniom technicznym przeprowadzonym przez UDT.

Odpowiadając na pytanie w tytule: każda stacja ładowania(zarówno publiczna jak i prywatna) będzie podlegać badaniom przeprowadzanym przez UDT, a co za tym idzie opłatom do tej instytucji. W takim razie, pytanie brzmi czym wedle ustawy nazywamy stację ładowania?

 

Stacja czy punkt ładowania – definicja

Dla poprawnego zrozumienia powyższego przepisu istotne jest wyjaśnienie pojęcia stacji ładowania, bo wbrew pozorom, nie wszystko co ładuje elektryki jest stacją ładowania w rozumieniu ustawy.

Przez stacje ładowania należy rozumieć:

  1. urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym (np. wallbox), lub
  2.  wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy (np. tzw. słupek) wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz, w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego;

 

Dla jasności dodam, że przez punkt ładowania o normalnej mocy należy rozumieć urządzenie umożliwiające ładowanie pojazdu elektrycznego, o mocy mniejszej lub równej 22 kW, z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW zainstalowanych w miejscach innych niż ogólnodostępne stacje ładowania, w szczególności w budynkach mieszkalnych.

Potocznie mówiąc, punktem ładowania normalnej lub dużej mocy jest kabel bądź gniazdko umożliwiający ładowanie elektryka, o mocy ponad 3,7 kW, chyba że gniazdo lub kabel należą do ogólnodostępnej stacji ładowania, wówczas moc nie ma znaczenia.

 

Aby punkt ładowania móc nazwać stacją ładowania, musi on być wyposażony w dwa elementy:

  1. miejsce postojowe,
  2. oprogramowanie umożliwiające świadczenie usługi ładowania.

Trudno sobie wyobrazić, aby przy punkcie umożliwiającym ładowanie elektryka nie można było zaparkować – stąd omówienie obowiązku „wyposażenia” stacji w miejsce postojowe pominę.

Następne pytanie jakie się pojawia: czym jest świadczenie usług ładowania i w związku z tym jakie cechy powinno mieć oprogramowanie umożliwiające świadczenie takich usług?

Ustawa nie definiuje pojęcia usługi ładowania, pomimo że przewija się ono w ustawie kilkukrotnie. Wnioskując z treści ustawy oraz z uzasadnienia do ustawy można wskazać, że świadczenie usługi ładowania polega na umożliwieniu osobom trzecim – użytkownikom pojazdów elektrycznych, korzystania ze stacji ładowania w celu ładowania swoich pojazdów.

Świadczenie usługi ładowania, moim zdaniem, jest działalnością gospodarczą, w związku z tym jest działalnością zarobkową. Nie oznacza to, że sama usługa ładowania musi być zawsze odpłatna – np. w początkowej fazie może być bezpłatna, lub może mieć funkcję przyciągania użytkowników pojazdów elektrycznych do danego obiektu.

Jednakże niewątpliwie usługa ładowania świadczona jest w szeroko pojętych celach zarobkowych, jest działalnością wymagającą zorganizowania i zgrania wielu czynników oraz jest świadczona w sposób ciągły, stąd należy ją uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców.

 

W związku z powyższym, oprogramowaniem umożliwiającym świadczenie usługi ładowania, moim zdaniem, jest oprogramowanie, które:

– umożliwia wyliczenie ile korzystający ze stacji ładowania powinien zapłacić za korzystanie ze stacji oraz umożliwia rozliczenie się korzystającego z właścicielem (zarządcą) stacji (np. poprzez przesyłanie informacji o kosztach skorzystania ze stacji do jej właściciela, który dalej tę wiadomość przesyła do użytkownika pojazdu elektrycznego),

– wskazuje ile energii elektrycznej korzystający pobrał,

– wskazuje jak długo korzystał ze stacji,

– zapewnia bezpieczne funkcjonowanie stacji.

 

Pojęcie oprogramowania umożliwiającego świadczenie usługi ładowania będzie się kształtować w praktyce.

Wyżej wymienione urządzenia nie muszą być faktycznie udostępnione osobom trzecim, aby były uznane za stację ładowania – wystarczy, że są wyposażone w odpowiednie oprogramowanie.

 

A jak jest w rzeczywistości

Przekładając powyższe na praktykę – jeśli mamy wallboxa, który wisi w naszym garażu, moim zdaniem, nie trzeba go zgłaszać do badania do UDT. m.in. dlatego,  że trudno wykazać, aby taki prywatny wallbox był wyposażony w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usługi ładowania. Nawet jeśli będzie można wskazać każdemu korzystającemu ze stacji, ile pobrał energii, to zwykły wallbox nie posiada opcji wystawienia rachunku za takie ładowanie lub możliwości płatności kartą na miejscu za ładowanie (tak jak na stacjach paliw samoobsługowych, czy stacjach ładowania sieci GreenWay).

 

Podsumowując, jeśli udostępniamy nasze urządzenie do ładowania osobom trzecim (przez udostępnienie rozumiem wyznaczenia miejsca postojowego przy ładowarce, nawet znajdującego się na naszej posesji), mamy zainstalowane oprogramowanie, które umożliwia świadczenie usługi ładowania, w tym rozliczenie za ładowanie, wówczas możemy mówić o stacji ładowania i taką stację ładowania należy zgłosić do UDT celem przeprowadzenia badania.

Jeśli natomiast mamy urządzenie do ładowania pojazdu elektrycznego, które nie ma takiej opcji, wówczas w rozumieniu ustawy nie mamy stacji ładowania, lecz tylko punkt ładowania, co nie podlega badaniu przez UDT.

 

Badanie stacji przez UDT

Każdy właściciel/zarządca posiadający stację ładowania, ma obowiązek jej badania:

  1. przed oddaniem do eksploatacji stacji ładowania
  2. każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji takiej stacji, w tym polegającej na zwiększeniu liczby punktów ładowania, lub zmiany miejsca zainstalowania punktu ładowania w tej stacji (…).

 

Opłaty do UDT

Obowiązek ponoszenia opłat na rzecz UDT łączy się z obowiązkiem badania stacji ładowania.

Każdy właściciel/zarządca stacji ładowania ma obowiązek poddać stację ładowania badaniu i uiszczać opłaty do UDT. Wysokość opłat będzie określać rozporządzenie (więcej pisaliśmy na temat rozporządzenia tutaj -> klik).

Z racji na fakt, że sprawa nie jest jednoznaczna, każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. W razie wątpliwości co do tego czy i ile należy uiścić do UDT w zw. z budową lub funkcjonowaniem stacji ładowania – zapraszam do kontaktu.

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!