Stacje ładowania a nieruchomości – nowelizacja ustawy przyśpieszy rozwój infrastruktury

Nowelizacja ustawy o elektromobilności - stacje ładowania i nieruchomości

Nowe przepisy sprzyjają tworzeniu stacji i punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych. Inwestor, zamierzający wybudować lub remontować budynek, z którym związanych jest lub będzie więcej niż 10 miejsc postojowych, musi uwzględnić bardziej rygorystyczne wymogi co do infrastruktury ładowania. W wielorodzinnych blokach takie instalacje muszą powstać na życzenie mieszkańców.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności – nowe prawa, nowe obowiązki


Te i inne zmiany to efekt ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2269), która weszła w życie 24 grudnia 2021 r. (z wyjątkiem niektórych przepisów). Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian, które mają sprzyjać upowszechnianiu się samochodów napędzanych energią elektryczną czy wodorem. To z kolei wpływa na obowiązki szerokiego kręgu
przedsiębiorców –  nie tylko tych działających w sektorze elektromobilności, lecz także m.in. inwestorów i deweloperów wznoszących nowe budynki, podmiotów remontujących już istniejące obiekty,  pracowni projektowych, a również spółdzielni  i wspólnot  mieszkaniowych czy operatorów sieci dystrybucyjnych.

Przyspieszenie procedur i rozpatrywania wniosków


Zacznijmy od istotnych zmian, które przyspieszą budowę stacji ładowania.  Taką aktualizacją jest nałożenie na operatorów sieci dystrybucyjnych obowiązku szybszego rozpatrywania wniosków o warunki przyłączenia do sieci ogólnodostępnych stacji ładowania obejmujących wyłącznie punkty ładowania o dużej mocy (czyli powyżej 22 kW).

Obowiązki operatora sieci a budowa stacji ładowania


Ogólna zasada dotycząca przyłączania do sieci elektroenergetycznej stanowi, że jej operator obowiązany jest do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci na zasadzie równoprawnego traktowania. Od tej zasady przewidziano kilka wyjątków. W pierwszej kolejności operator sieci powinien przyłączać do sieci:

  1. instalacje odnawialnych źródeł energii,  
  2. infrastrukturę ładowania drogowego transportu publicznego, 
  3. a następnie ogólnodostępne stacje ładowania obejmujące wyłącznie punkty ładowania o dużej mocy. 


Innymi słowy, operator jest obowiązany priorytetowo rozpatrywać wnioski o przyłączenie do sieci tzw. szybkich ogólnodostępnych stacji ładowania. Co bardzo ważne dla operatorów szybkich stacji ładowania, w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci takiej stacji, operator energetyczny w odpowiednim terminie powiadamia o tym pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie i wskazuje maksymalną dostępną moc przyłączeniową w miejscu wskazanym we wniosku. Terminy, w jakich musi odpowiedzieć operator są następujące:

  • 14 dni  – dla grupy przyłączeniowej IV i V  (czyli obejmującej podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV), oraz
  • 60 dni – dla grupy przyłączeniowej III  (chodzi o podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV).

Obecnie czas oczekiwania na informację o tym, że nie można podłączyć w określonym miejscu stacji ładowania dużej mocy, w praktyce wynosił 120 dni i więcej. Nowe terminy obowiązują już od 24 grudnia 2021 r. 

 

Doprecyzowana definicja 


Nowelizacja zmieniła definicję stacji ładowania, wskazując, że każda z nich powinna być wyposażona w stanowiska postojowe, których liczba odpowiada liczbie punktów ładowania umożliwiających jednoczesne świadczenie tej usługi . Poprzednie brzmienie nakazywało wyposażyć stację ładowania w stanowisko postojowe – co oznaczało, że wystarczyło jedno stanowisko postojowe dla stacji, niezależnie od liczby punktów ładowania. Jest to zmiana raczej o charakterze doprecyzowującym definicję, gdyż w praktyce większość stacji ładowania i tak była wyposażona w stanowiska postojowe w liczbie równej ilości punktów ładowania. Gdyby jednak któraś ze stacji ładowania wybudowana i oddana do eksploatacji przed 24 grudnia 2021 r., czyli przed wejściem w życie nowelizacji, nie spełniała nowego kryterium – ustawa nowelizująca zwalnia operatora takiej stacji z obowiązku dostosowywania takiej stacji do nowych wymogów. 

 

Nowe przepisy dla branży budowlanej


Istotne zmiany dotyczą również projektowania, budowy i remontów budynków. Każdy inwestor, zamierzający wybudować lub remontować budynek niemieszkalny lub mieszkalny, z którym związanych jest lub będzie więcej niż 10 miejsc postojowych, będzie musiał uwzględnić dość rygorystyczne wymogi w zakresie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Jest to zagadnienie tak szerokie, że przeanalizujemy je dokładniej w osobnej publikacji.

Planowane publikacje:

  1. Przepisy dotyczące budowy stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych, we wspólnocie lub spółdzielni.
  2. Stacje ładowania a projektowanie i budowa budynków niemieszkalnych – obowiązki inwestora.
  3. Stacje ładowania a projektowanie i budowa budynków mieszkalnych – prawne obowiązki inwestora.
  4. Remont i przebudowa budynku a budowa stacji ładowania – prawo i obowiązki inwestora.

Ograniczenie operatorów sieci dystrybucyjnych 


Kolejnym wartym odnotowania punktem nowelizacji jest wątek dotyczący ogólnodostępnych stacji ładowania w posiadaniu operatorów sieci dystrybucyjnych. Umożliwienie posiadania przez operatorów sieci dystrybucyjnych własnych ogólnodostępnych stacji ładowania stanowiłoby niewątpliwie zaburzenie zasad konkurencji, a takie rozwiązania były zgodne z ustawą o elektromobilności w brzmieniu sprzed nowelizacji. Każdy operator ma pozycję uprzywilejowaną wobec pozostałych uczestników rynku, choćby poprzez posiadanie informacji na temat mocy przyłączeniowych w poszczególnych punktach. Ustawodawca postanowił to zmienić. 
Zgodnie z nowym art. 3a ustawy o elektromobilności operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nie może być ani operatorem, ani właścicielem ogólnodostępnej stacji ładowania. Nie może także pełnić roli dostawcy usługi ładowania.  

W odniesieniu do stacji ładowania, które już są w posiadaniu operatora, nałożono obowiązek przeprowadzenia przetargów w celu sprzedaży stacji ładowania.

Nowelizacja porusza również wiele innych kwestii, w tym m.in. zmiany istotne dla gmin, jak np. funkcjonowanie stref czystego transportu. Ponadto wprowadza rozbudowaną regulację dla stacji wodoru.

 

Porównanie cen za ładowanie z cenami za paliwo 


Na każdej stacji paliw, na której będzie można załadować pojazd elektryczny, właściciel tej stacji ma obowiązek umieszczenia aktualnego porównania cen oferowanych na rynku paliw przeznaczonych do napędu samochodów osobowych. Taki wymóg wynika z obowiązującego już wcześniej art. 41 ust. 3 ustawy o elektromobilności, który został doprecyzowany. Takie porównanie zgodnie z nowo dodanym art. 41a ustawy o elektromobilności co kwartał będzie przygotowywał minister energii i publikował je na stronach BIP.

_____

Jak mogą Państwo zauważyć, zakres zmian jest bardzo szeroki i dotyczy wielu branż. Większość z dzisiaj poruszonych wątków omówimy dokładniej w osobnych publikacjach – stąd zapraszamy do zapisu na mailową prenumeratę informacyjną, raz w miesiącu przesyłamy ważne informacje na temat bieżących zmian w prawie dotyczącym OZE, elektromobilności i nieruchomości. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili na Linkedin Facebook, tam możemy dyskutować w komentarzach.

_____

Autorzy:

Witold Chmarzyński
Radca prawny, Wspólnik Kancelarii CCLaw

Mateusz Filipczyk
Adwokat

Publikacja opracowana na podstawie artykułu stworzonego przy współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna.

O autorze

Kancelaria CCLaw
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!