Nowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Nowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

22 listopada 2017 r. został upubliczniony nowy projekt ustawy o elektromobilności. Jest to już trzecia wersja tejże ustawy. Wprowadzono kilka istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego projektu, którym warto się przyjrzeć.

 

Pierwsza wersja projektu ukazała się w kwietniu 2017 r., druga 13 października 2017 r. Tak jak druga wersja projektu była wręcz rewolucyjna w porównaniu do pierwszej wersji, tak, trzeci projekt takich rewolucji nie wprowadza, lecz zmienia się dużo.

 

  1. Dodano definicję pojazdu elektrycznego hybrydowego, którym jest pojazd samochodowy potocznie zwany hybrydą plug-in, jednocześnie wyłączając hybrydy plug-in z definicji pojazdu elektrycznego. W nowym projekcie przez pojazd elektryczny należy rozumieć pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.
  2. Uszczegółowiono definicję stacji ładowania, wskazując, iż jest to również urządzenie budowalne związane z obiektem budowalnym oraz dookreślono granice stacji ładowania poprzez wskazanie, że do stacji ładowania zalicza się instalację prowadzącą od punktu ładowania (czyli np. od gniazda na słupku ładowarki) do przyłącza elektroenergetycznego.
  3. Dodano definicję usługi ładowania określając tę usługę jako odpłatne umożliwienie ładowania w ogólnodostępnej stacji ładowania przesądzając konieczność odpłatnego charakteru tej usługi, co niestety należy ocenić negatywnie, gdyż zwłaszcza w początkowym etapie rozwoju infrastruktury, wiele podmiotów będzie zapewne zainteresowane świadczyć usługę ładowania bez pobierania opłat;
  4. Dwa poprzednie projekty ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzały zmianę do Prawa energetycznego, która wskazywała wprost, że na sprzedaż usługi ładowania nie jest wymagana koncesja na obrót energią (dodano wyłączenie w art. 32 Prawa energetycznego, który wskazuje jakie czynności wymagają uzyskania koncesji). W nowym projekcie usunięto ten zapis, a w zamian zmieniono definicję „sprzedaży” w Prawie energetycznym wyłączając z zakresu pojęciowego „sprzedaży” ładowanie samochodu(zarówno elektrycznego jak i hybrydy plug-in). Zmiana ta budzi duże wątpliwości, gdyż koncesjonowany jest obrót energią elektryczną, a nie sprzedaż. Z kolei zgodnie z definicją legalną obrotem jest działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią. W ustawie – Prawo energetyczne brak jest definicji handlu.Co prawda uzasadnienie do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nadal wskazuje na konieczność usunięcia obowiązku uzyskania koncesji przez podmioty sprzedające usługę ładowania, jednakże wprowadzone zmiany już tak jednoznaczne nie są.Przepisy Prawa energetycznego są w dużej mierze adresowane do urzędników i powinny być przejrzyste, i nie budzić wątpliwości interpretacyjnych. Niniejsza zmiana temu zdecydowanie nie służy.
  5. Nowy projekt dopuszcza do 1 stycznia 2026 r. pojazdy elektryczne do korzystania z buspasów, z tymże zarządca drogi może to uprawnienie ograniczyć lub wyłączyć w zależności od natężenia ruchu na tych pasach.
  6. Niestety cofnięto zmianę, na postawie, której car sharing był uznany za publiczny transport zbiorowy.

 

Powyższe zmiany niestety nie usuwają podstawowych przeszkód dla rozwoju sieci stacji ładowania w postaci m.in.:

– obowiązku przyłączania infrastruktury ładowania jedynie do sieci operatora systemu dystrybucyjnego;
– obowiązku posiadania przez każdy punkt ładowania (a nie stację ładowania) układu pomiarowego.

Aktualnie projekt ustawy jest analizowany przez Komisję Prawniczą. Ustawa ma szansę, aby wejść w życie w I kwartale 2018r.

 

Witold Chmarzyński

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!