Nowelizacja ustaw o elektromobilności, paliwach alternatywnych i podatku akcyzowym – duże i istotne zmiany

nowelizacja-ustawy-o-elektomobilnosci-i-podatku-akcyzowym

10 lipca Prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 z późn. zm.). Wprowadza ona m.in. zmiany w ustawie o elektomobilności, ustawie o podatku akcyzowym oraz zatwierdza opłatę emisyjną od paliw.

Pieniądze z opłaty emisyjnej zasilą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT), z którego finansowane mają być projekty związane z pojazdami elektrycznymi. Stawki opłaty emisyjnej wynosić będą 80 złotych za 1000 litrów benzyn silnikowych i olejów napędowych (tj. 8 gr za litr paliwa silnikowego). Opłata emisyjna będzie stanowiła przychód NFOŚiGW oraz Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), w proporcji 85% dla NFOŚiGW, a 15% dla FNT.


Środki z tytułu opłaty emisyjnej w części przypadającej NFOŚiGW będą przeznaczane na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza. 
Z drugiej strony środki Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, zgodnie z ustawą, przeznacza się na:

1) wsparcie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;
2) wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru oraz budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie;
3) pomoc dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, CNG lub LNG, wykorzystywanych w transporcie;
4) wsparcie producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, CNG lub LNG, w tym pochodzący z biometanu, lub wodór;
5) producentów podzespołów do środków transportu, o których mowa w pkt 4;
6) wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach itp. wykorzystującego wskazane paliwa alternatywne;
7) dofinansowanie opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub przystani jednostek pływających zasilanych niektórymi paliwami alternatywnymi;
8) wsparcie badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów paliw alternatywnych wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wdrożeń eksploatacyjnych wyników tych badań;
9) wsparcie programów edukacyjnych promujących wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie;
10) wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych wskazanymi paliwami alternatywnymi;
11) wsparcie działań związanych z analizą i badaniem rynku paliw alternatywnych wykorzystywanych w transporcie;
12) promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych.


Idą świetne zmiany, które dotkną producentów, badaczy, konsumentów i wszystkich interesariuszy branży elektromobilnej, ponieważ niemalże każdy podpunkt z powyższej listy można skorelować z rozwojem transportu elektrycznego. Wsparcie dla projektów udzielane ze środków Funduszu realizowane będzie w postaci dotacji, pożyczek oraz obejmowania lub nabywania akcji, udziałów lub obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa.

Zmiany w ustawie o elektromobilności i o podatku akcyzowym

Ustawa wprowadza ponadto zmiany w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317). Istotna zmiana została wprowadzona w regulacjach dotyczących  możliwości tworzenia przez gminy stref czystego transportu. Dodane zostały przy tym przepisy uprawniające gminy do pobierania opłat za wjazd do stref czystego transportu, z których przychód zostanie przeznaczony na rozbudowę infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych oraz podłączanie do sieci Operatora Systemów Dystrybucyjnych (OSD).


Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm), wprowadzając m. in. ograniczenie, iż przewidziane w ustawie zwolnienie od akcyzy w okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. dotyczy samochodów osobowych stanowiących
pojazd hybrydowy o pojemności silnika spalinowego do 2000 cm3.


Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji w zakresie zmian dotyczących wprowadzenia opłaty emisyjnej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!